100%INDEPENDENT, ANÒNIM I SEGUR

INFORMACIÓ
Què és el Canal de Denúncies? És el mitjà a través del qual es comunicaran les sospites de conductes contràries a el Codi Ètic i Pla de Prevenció de la nostra empresa.

Qui pot denunciar? Els nostres empleats, proveïdors, clients, i qualsevol altra persona que tingui alguna relació amb la nostra empresa.

Com s'efectuen les denúncies? Les denúncies presentades per aquest canal són anònimes i estrictament confidencials, completi el FORMULARI DE DENÚNCIA descrivint el fet i adjuntant la prova amb la que compti.

Què s'ha de denunciar? Tota sospita d'incompliment de el Codi Ètic, lleis, normes, procediments i polítiques de l'empresa, així com qualsevol activitat o fet que pugui considerar delictiu.

Qui gestiona la denúncia? IDBO Consultants, consultora jurídica amb experiència de més de 30 anys en el sector i de reconeixement internacional, que garanteix la confidencialitat de el present Canal de Denúncies.

Quina és la finalitat? Vetllar pel compliment de les mesures de vigilància i control per prevenir delictes o per reduir de manera significativa el risc de la seva comissió.
¿QUE ÉS?
L'objectiu d'aquest Canal de Denúncies és establir un procediment perquè qualsevol empleat o persona que treballi en la nostra empresa o es relacioni directa i indirecta amb ella i tingui indicis raonables que s'està cometent un delicte o mala pràctica en la nostra empresa pugui denunciar o simplement informar sobre els comportaments, d'acció o omissió, o fets, que puguin ser susceptibles de ser qualificats com a delictes o contraris al nostre Codi Ètic.

També es pot utilitzar el Canal de Denúncies per informar de fets susceptibles de causar danys econòmics, patrimonials o d'imatge a l'empresa.

La nostra empresa posa a la seva disposició aquest Canal i li garanteix:

La confidencialitat de la seva identitat com a denunciant complint en tot cas la normativa de protecció de dades.

La no adopció de represàlies de cap tipus cap al denunciant.

L'establiment de atenuants a les normes disciplinàries per al cas que el denunciant hagi participat en l'acte denunciat i ho denunciï amb anterioritat al seu descobriment per tercers o per l'òrgan de control de l'empresa.

L'aplicació de les mateixes atenuants per al cas que el denunciant que hagi participat en la comissió dels fets denunciats faci els actes necessaris per a la reparació de el dany.

La possibilitat de realitzar la denúncia presencialment en el domicili de l'empresa, dirigint escrit a l'atenció de l'Òrgan d'Administració o de l'Responsable de Compliment.

El nostre Canal de Denúncies, és l'eina eficaç d'alerta i prevenció de comportament i accions irregulars.

El nostre Canal de Denúncies garanteix el tractament confidencial de les denúncies, i de l'denunciant, gràcies a l'externalització d'aquest servei a través de IDBO Consultants .
FUNCIONAMENT
Per efectuar la denúncia, l'interessat ha d'emplenar el FORMULARI DE DENÚNCIA, en el qual ha de consignar les seves dades personals i de contacte.

Posteriorment formularà la denúncia, descrivint i enumerant les conductes que desitja denunciar i que al seu entendre responen a una conducta que infringeixi el Codi Ètic, Pla de Prevenció, protocols de l'Empresa o que pogués constituir, al seu entendre una pràctica irregular.

IDBO Consultants , actuant en qualitat de gestor de Canal de Denúncies, registrarà, acusarà rebut de l'formulari de la denúncia efectuada, guardarà i protegirà les dades de l'denunciant.

A continuació, IDBO Consultans ens ha de traslladar la denúncia, mai de les dades personals o de contacte de l'denunciant, perquè el nostre responsable designat per l'empresa (Compliance Officer) aquest en el seu coneixement i pugui avaluar de la mateixa.

Un cop rebuda la denúncia, el nostre Responsable de Compliment s'ha de cerciorar la realitat dels fets denunciats, recopilant documents, informes i declaracions de les possibles persones afectades, després d'identificar els responsables, i adoptar les mesures necessàries per mantenir en tot cas la identitat de l'denunciant Igualment coneixerà sobre el possible incompliment i les causes i circumstàncies que van donar lloc als fets o comportaments denunciats.

Si els fets denunciats són certs, la nostra Empresa adoptarà les mesures disciplinàries contra l'infractor i les que siguin necessàries per posar fi a l'il·lícit, denunciant el cas els fets davant l'autoritat policial o judicial competent.

Si els fets denunciats no fossin certes, s'han de comunicar a l'Òrgan d'Administració una vegada a l'trimestre perquè se sotmetin a la seva consideració, i en el cas que les denúncies siguin reiterades s'ha d'iniciar de nou una investigació sobre els fets guardant les cauteles necessàries per a la protecció de dades de l'denunciant i denunciat si és el cas, tractant de donar la menor publicitat possible a la investigació a l'efecte d'evitar les possibles represàlies.

Les comunicacions que hagin de produir-se durant la investigació entre el denunciant i el Compliance Officer es realitzaran sempre a través d'IDBO Consultants , amb l'objecte de protegir la identitat de l'denunciant .

L'Òrgan d'Administració coordinarà, amb l'assessorament i la col·laboració de l'Assessoria Jurídica, les investigacions que, si s'escau, puguin derivar de possibles deficiències o incompliments de el Pla.

La coordinació de la investigació d'aquestes incidències es realitzarà segons el aquí disposat. En tot cas, de produir-se l'inici d'actuacions judicials, es paralitzarà qualsevol actuació en curs que pogués entrar en conflicte amb aquesta circumstància.

A l'detectar un incompliment greu, el nostre Responsable de Compliment d'informar immediatament l'Òrgan d'Administració de la nostra Empresa, perquè convoqui immediatament una Junta Extraordinària per a l'examen dels fets i l'adopció, si s'escau de les mesures a adoptar necessàries, o bé ratifiqui l'actuació de l'Òrgan d'Administració o Responsable de Compliment si s'escau.

Per concloure s'adoptarà la decisió final: Arxiu de la denúncia, o elaboració d'un informe a l'Òrgan d'Administració de l'Empresa perquè adopti les mesures necessàries per a la correcció dels fets o comportaments denunciats, ja siguin de caràcter disciplinar, jurídic i en tot cas canvis en les mesures de control, que hagin estat proposats pel Compliance Officer.

esmentada resolució, s'ha de comunicar a l'denunciant a través d' IDBO Consultants .
FORMULARI DE DENÚNCIA
GARANTIA DE ANONIMAT


IDBO Consultants garanteix la més estricta confidencialitat i anonimat de les dades personals de l'denunciant , adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per assegurar que la identitat de el denunciant no sigui coneguda per l'empresa denunciada.

© “QFPLUS” Copyright Tots els Drets Reservats

“Quality Ferreteria Plus, SCCL”