1.-IDENTITAT DEL TITULAR DEL WEBSITE
Quality Ferreteria Plus, SCCL (en endavant "QF +"), amb número d'identificació fiscal CIF F08234684, i domiciliada a CL Garbí, 16 (Pol. Indo Can Volart) 08150 - Parets de Vallès, província de Barcelona, ​​és la titular de la pàgina web www.qfplus.net (des d'ara website, pàgina web o portal web), i posa a disposició dels usuaris d'Internet, amb per tal de proporcionar informació sobre els seus productes i ofertes, així com permetre la prestació de diversos serveis a través de l'propi website.

"QF +" en qualitat de titular de les pàgines web www.qfplus.net , d'acord amb les prescripcions establertes en la Llei Orgànica de Protecció de dades 15/1999 de 13 de desembre i en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de Juliol, informa als usuaris de les condicions generals d'accés i ús del website, així com de la seva contingut legal.
2.- AVÍS LEGAL I ACEPTACIÓ
Les presents condicions generals d'ús tenen per finalitat regular l'ús del website a què vostè acaba d'accedir que "QF +" posa a disposició dels usuaris d'internet. L'accés a aquest website és responsabilitat exclusiva dels usuaris. L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions generals. El citat accés té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun.

La utilització del website atribueix la condició d'usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest "Avís Legal" vigents en cada moment en què l'usuari accedeixi a la mateixa, de manera que si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no haurà d'usar / accedir a aquesta web, i ha de abandonar-la, no podent accedir ni disposar dels serveis que aquesta ofereix. Així mateix, l'accés i ús del website per part d'un usuari s'entendrà realitzat sota la seva exclusiva responsabilitat, exonerant a "QF +" de qualsevol responsabilitat en la mesura que així ho permeti la legislació aplicable.

Les connexions amb altres llocs web que poguessin existir així com l'ús que l'usuari pugui fer de les mateixes està subjecte a les presents condicions generals d'ús, així com als eventuals condicionats específics que els citats llocs web requereixin. Qualsevol utilització diferent de l'autoritzada està expressament prohibida.

"QF +" es reserva el dret unilateral de modificar en qualsevol moment que estimi oportú i sense previ avís, la configuració de el present website, efectuant les modificacions que consideri oportunes contingudes a la seva pàgina web podent canviar, modificar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Així mateix, "QF +" es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el lloc web en qualsevol moment. En conseqüència l'usuari ha de llegir atentament i amb deteniment el present document en la seva totalitat.
3.- OBJECTE
Mitjançant el web, "QF +" facilita als usuaris l'accés a diversos continguts, serveis, informació i dades posades a disposició dels usuaris pel website de "QF +". "QF +" es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del website, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.
4.- CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEBSITE

4.1. Accés i Utilització del Portal Web

L'usuari reconeix i accepta que l'accés i ús de la pàgina web i / o dels continguts inclosos en la mateixa té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'accés a la pàgina web i / o als continguts inclosos en la mateixa no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat de la website i / o dels continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels usuaris. "QF +" podrà establir limitacions i / o condicions addicionals per a l'ús i / o accés a la website i / o als continguts, les quals hauran de ser observades pels usuaris en tot cas.

L'usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tota la informació que faciliti l'usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis, accés a continguts o àrees restringides de el portal web. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada a "QF +" permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'usuari. En tot cas l'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a "QF +" o a tercers per la informació que faciliti.

4.2. Ús Autoritzat del Portal Web i dels Continguts.

Per fer ús dels serveis, els menors d'edat han d'obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i serveis als quals accedeixen els menors d'edat correspon als majors al càrrec es troben. Com a Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig de control parental, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles , són d'especial utilitat per controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del website i dels continguts, de conformitat amb la legislació aplicable, les presents condicions generals d'ús de la website, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

L'usuari haurà d'abstenir-se de: a
 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del website i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present "Avís Legal", lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del website, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de "QF +".
 4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de "QF +" i tercers relacionats.
 5. Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de "QF +" i tercers relacionats.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés de el públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l'autorització de l'titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de "QF +" o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els continguts.
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del website i / o dels continguts.
 9. En particular, ia títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies , enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
  1. De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació.
  2. Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic.
  3. Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
  4. Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l'ordre públic.
  5. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.
  6. Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

4.3. Introducció de Links.

Aquells usuaris que vulguin establir un hipervincle, enllaç o link entre el seu website i la website de "QF +" (el "link") hauran d'obtenir l'autorització prèvia de "QF +", presentant una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic: info @ qfplus.com, i amb subjecció al compliment de les següents obligacions:
 1. El link únicament permetrà l'accés a l'website, però no podrà reproduir-lo de cap manera.
 2. No s'establiran links amb altres pàgines diferents de la pàgina principal ( "homepage") del portal web.
 3. No es crearà un "frame" ni un "border environment" sobre el portal web.
 4. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web.
 5. No es declararà ni es donarà a entendre que "QF +" ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o anunciats en el website en la que s'estableix el link.
 6. La pàgina web en què s'estableixi l'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a "QF +" i / oa tercers, sense la seva autorització.
 7. El portal web en què s'estableixi l'enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, o contraris a qualsevol dret de tercers. L'establiment de l'enllaç no suposa en cap cas l'existència de cap relació entre "QF +" i el propietari i / o operador del website en la qual s'estableixi, ni el coneixement, acceptació i / o aprovació per part de "QF +" de les seves continguts i / o serveis.
 8. "QF +" en cap cas respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de la introducció de links per part de tercers, ni dels continguts, informació i / o serveis oferts als llocs web en els quals s'hagi establert el link.
5.- ÀREA D' ACCESO RESTRINGID
Per accedir i usar l'àrea d'accés restringit, els usuaris s'hauran de registrar amb caràcter previ omplint un formulari de registre que aparegui en cada cas en el website. "QF +" es reserva el dret d'acceptar o rebutjar lliurement la sol·licitud de registre de qualsevol usuari. Les dades introduïdes pels usuaris en el formulari de registre hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment, i seran processats per "QF +" en la forma indicada en la política de privacitat.

Els usuaris registrats seran responsables en tot moment de la custòdia de la seva clau d'accés, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l'accés a àrees restringides i / o l'ús dels continguts realitzat sota la clau d'un usuari registrat es reputaran realitzades per l'esmentat usuari registrat, qui respondrà en tot cas d'aquest accés i ús. Els usuaris registrats podran modificar en qualsevol moment la seva clau exclusiva tal com s'indica en el lloc web. En cas d'oblit de la clau o qualsevol altra circumstància que suposi un risc d'accés i / o utilització per part de tercers no autoritzats, els usuaris registrats han de comunicar immediatament a "QF +", a fi que aquesta procedeixi immediatament a el bloqueig i substitució de la mateixa.
6.- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL E INTEL·LECTUAL
L'usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualssevol altres elements inserits en el lloc web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, icones, dibuixos industrials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, àudio i vídeo, etc.), estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de "QF +" i / oa tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el website. En cap cas l'accés a la website implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús de la website no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del website i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos.

Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per "QF +" o el tercer titular dels drets afectats.

"QF +" autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús personal, privat i no lucratiu, sempre que en tot cas s'indiqui l'origen i / o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol de copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda estrictament prohibit reproduir, copiar, comunicar públicament, distribuir, transformar o modificar els elements de la pàgina web, o vulnerar qualsevol altre dret susceptible de protecció per la llei de propietat intel·lectual o industrial, llevat que es compti amb l'autorització de titular de els corresponents drets o això resulti legalment permès.

No es podrà establir cap vincle a la website de "QF +" des de qualsevol altra web sense el previ i exprés consentiment de "QF +".

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents de el Codi Penal.
7.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Per utilitzar alguns dels serveis o accedir a determinats continguts, els usuaris han de proporcionar prèviament a "QF +" certes dades de caràcter personal. L'usuari serà l'únic responsable, en cas que ompli els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

En relació als serveis a disposició dels usuaris a través de registre previ, cal indicar que totes les dades es mantenen en la més estricta privacitat d'acord amb la legislació vigent. "Quality Ferreteria Plus, SCCL" compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus clients, proveïdors, tercers relacionats i usuaris en general, i els manté en la més estricta confidencialitat d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de el 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com en el que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (Llei 34/2002 de 11 de juliol, LSSICE).

L'usuari podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en l'adreça i davant del responsable de l'fitxer que s'indiqui en cada cas concret. D'aquesta manera, "QF +" pretén garantir als usuaris, el dret a la informació en el moment en què es dugui a terme la recollida de les seves dades.

"QF +" posa a disposició dels usuaris la seva política de protecció de dades de caràcter personal en l'apartat "Política de Privadesa" que es troba a la pàgina web.
8.- COOKIES
"QF +" pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del web. L'usuari reconeix i accepta que "QF +" podrà utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website. Les cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari al portal. Les cookies s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals d'aquest usuari. L'usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'usuari d'accedir als continguts presentats en el website.
9.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

9.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal.

"QF +" no garanteix la disponibilitat i continuïtat de l'funcionament del website o d'aquells altres llocs web amb els quals s'hagi establert un link. Així mateix, "QF +" no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de: a
 1. La manca de disponibilitat o accessibilitat a la website o a aquells altres llocs amb els quals s'hagi establert un Link.
 2. La interrupció en el funcionament del website o errors informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques i de telecomunicacions, en el sistema d'internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs de el seu funcionament.
 3. La manca d'idoneïtat del website per a les necessitats específiques dels usuaris.
 4. Altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes a el control de "QF +".


Per tal de disminuir el risc d'introducció de virus en el website, "QF +" utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix en el lloc web. Tot i això, "QF +" no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en el lloc web introduïts per tercers aliens a "QF +" que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. En conseqüència, "QF +" no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

"QF +" adopta diverses mesures de protecció per protegir el website i els continguts contra atacs informàtics de tercers. Tot i això, "QF +" no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés a l'tipus d'ús del website que fa l'usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència, "QF +" no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d'aquest accés no autoritzat.

9.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Portal dels serveis i dels continguts pels usuaris.

"QF +" no es farà responsable en cap cas de l'ús que els usuaris i / o tercers poguessin fer del website o els continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de la mateixa. "QF +" no té obligació de controlar i no controla la utilització que els usuaris fan del website i dels serveis. En particular, "QF +" no garanteix que els usuaris utilitzin el web, els serveis i els continguts de conformitat amb el present "Avís Legal" i, si escau, amb les condicions particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. "QF +" no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els usuaris proporcionen sobre si mateixos a "QF +" i als altres usuaris.

"QF +" exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen sobre si mateixos i en particular encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través de l'portal.

9.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels continguts.

"QF +" no edita els continguts de tercers publicats al lloc web i en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests continguts. "QF +" no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de: a
 1. La falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i / o actualitat dels continguts originats per tercers.
 2. La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts.
 3. Decisions o accions preses o evitades per part de l'usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.


9.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els Links.

El website posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç, directoris i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a pàgines i / o llocs web pertanyents a i / o gestionats per tercers. "QF +" no comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en què estableix un link a les mateixes i ho fa en la creença de bona fe que aquests continguts compleixen amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, "QF +" es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions d'aquests materials.

"QF +" no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a: a
 1. El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 2. El manteniment de la informació, continguts i serveis existents en els llocs que per algun mitjà es trobaran enllaçats.
 3. La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
 4. La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través del website.

En el cas que així ho consideri oportú o li sigui requerit per ordre judicial o administrativa, "QF +" reconfigurarà o cancel·larà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i / o lesionin els drets de tercers.
10.- PROHIBICIÓN DE COMUNICACIONES COMERCIALES NO SOLICITADAS REALIZADAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO O MEDIOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
"Quality Ferreteria Plus, SCCL" es compromet a no realitzar les següents accions:

 1. Demanar dades dels usuaris amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.
 2. Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones.
 3. Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits.
 4. Utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través dels serveis.
 5. Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució.
11.- ACCIONS EN CAS D'INCUMPLIMENT
"Quality Ferreteria Plus, SCCP", es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes condicions generals d'ús de la web per part d'un usuari.

"QF +" podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels serveis a aquells usuaris que incompleixin l'establert en el present "Avís Legal" i condicions d'ús.
12.- NUL·LITAT PARCIAL
La declaració de qualsevol d'aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç, no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d'una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general a l'acompliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.
13.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
La prestació de servei del website i les presents condicions generals d'ús del website es regeixen per la Llei Espanyola i en particular per la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), i altres normes concordants. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

© “QFplus” Copyright tots els Drets Reservats
“Quality Ferreteria Plus, SCCL”