ÍNDEX
Introducció.

Article 1.- Àmbit d'Aplicació

Article 2.- Objecte

Article 3.- Entrada en vigor

Article 4.- Acceptació i Compliment

Article 5.- Valors Fonamentals

5.1. Integritat

5.2. Compromís de qualitat i de professionalitat

5.3. confidencialitat

5.4. Respecte per la dignitat, la integritat de les persones i els drets humans

Article 6. Principis Rectors

6.1. Actuació lícita i principi de legalitat

6.2. Principi de no discriminació i igualtat d'oportunitats

6.3. Tolerància zero davant de l'assetjament

Article 7. Normes de Conducta

7.1. Normes de conducta generals

7.2. Normes de conducta relatives a la prevenció de la corrupció

7.3. Normes de conducta relatives als conflictes d'interessos

7.4. Normes de conducta relatives a la integritat de la informació financera i a el compliment de la normativa fiscal i tributària

7.5. Normes de conducta relatives a la prevenció de l'blanqueig de capitals i del finançament de l'terrorisme

7.6. Normes de conducta relatives a la relació amb les administracions públiques

7.7. Normes de conducta relatives a la gestió de fluxos d'efectiu

7.8. Normes de conducta relatives a les transaccions comercials i facturació

7.9. Normes de conducta relatives a la informació pública i informació privilegiada

7.10. Normes de conducta relatives a l'ús de dades personals

7.11. Normes de conducta relatives a l'ús d'eines informàtiques

7.12. Normes de conducta relatives a l'ús de propietat industrial o intel·lectual

7.13. Normes de conducta relatives a l'ús d'informació de tercers

7.14. Normes de conducta relatives a la defensa de la competència

7.15. Normes de conducta relatives a l'ordre urbanístic, del territori i de l'entorn

7.16. Tolerància zero amb alcohol, drogues i substàncies estupefaents

Article 8. Comitè Tècnic-Ètic

Article 9. Conseqüències de la Infracció del que preveu aquest Codi Ètic

Article 10. Difusió i Comunicació
INTRODUCCIÓ
El present Codi Ètic i de Compliment Legal (en Endavant el "Codi Ètic") plasma a els valors i principis a través d'01:00 Comportament ètic empresarial que pretén servir de guia per a Tots els Administradors, Directius, Empleats, representants, clients, proveidors i ALTRES TERCERS que prestin serveis per a Quality Ferreteria Plus o que, de QUALSEVOL forma, actuïn per compte Quant de la mateixa, com ara agents, Intermediaris o empreses subcontractades que és relacionin amb l'Empresa (en Endavant, Empleat / si Col·laborador / és ").

El Codi Ètic ha Estat APROVAT per l'organ d'Administració de Quality Ferreteria Plus.

AQUEST Codi Ètic no pretèn donar ha una resposta específica a QUALSEVOL situaciò a Què puguin enfrontar-se a els Empleats i Col·laboradors de l'Empresa. En ocasions, serà Necessari consultar con los responsables de cada àrea de Decisió, con los propis companys o acudir a l'organ d'Administració, segons la importància de la consulta. El primer filtri Davant l'Aparició d'1 situaciò de conflicte ètic serà la Responsabilitat, formació i consciència ètica de cada persona i, el factor final sobre el qual descansa l'Èxit ètic de l'empresa, són els decisions de cada un dia 'ELLS, els quals arrosseguen Implicacions econòmiques, legals i ètiques.

En AQUEST SENTIT, el Codi Ètic estableix els normes bàsiques de comportament que han de guiar els Actuacions i presa de decisions de Tots els Empleats i Col·laboradors de Quality Ferreteria Plus, reflectint el criteris esta de l'empresa, dels Seus socis i dels Seus Òrgans d'Administració i Govern.
Artícle 1.- Ámbit de Aplicació
El Codi Ètic és d'aplicació i obligat compliment per tots els empleats i col·laboradors de Quality Ferreteria Plus, amb independència del territori en el qual desenvolupin la seva activitat.
ArtícLE 2.- Objecte
Aquest Codi Ètic té com a objectius:

• Establir les pautes d'actuació ètica i professional que han de guiar el comportament i la manera de procedir dels empleats de Quality Ferreteria Plus.

• Prevenir la comissió d'actes delictius o contraris a la legalitat vigent i als valors ètics de l'empresa.
Artícle 3.- Entrada en vigor
Aquest Codi Ètic ha estat aprovat per l'Òrgan d'Administració de Quality Ferreteria Plus. La seva entrada en vigor es produeix l'endemà de el de la seva aprovació.
Artícle 4.- Acceptació i Cumpliment
Tots els empleats i col·laboradors de Quality Ferreteria Plus han d'acceptar i assumir els valors, normes i principis de conducta que estableix aquest Codi Ètic, que lliure i voluntàriament es comprometen a conèixer, complir i fer complir.
Artícle 5.- Valors Fundamentals
Quality Ferreteria Plus té unes senyes d'identitat clares i sòlidament establertes, que es projecten tant en l'àmbit intern com en la relació amb els tercers i que es basen en la integritat, compromís de qualitat i de professionalitat, confidencialitat i respecte a la dignitat, la integritat de les persones i els drets humans.

5.1. integritat

La integritat és el principi rector en el desenvolupament de les activitats quotidianes dels empleats amb els clients, proveïdors i altres col·laboradors. La franquesa i honestedat seran valors propis dels empleats i col·laboradors en la prestació dels serveis de l'Empresa. Els empleats i col·laboradors de l'empresa, tant en l'exercici del seu treball com en l'àmbit de les relacions personals, aplicaran els seus coneixements i experiència en el desenvolupament de les seves funcions, observant conductes raonables i honrades.

5.2. Compromís de qualitat i de professionalitat

El compromís de prestació d'un servei de qualitat ha de regir l'actuació dels empleats i col·laboradors per resoldre les necessitats i problemes dels clients, el que implica no només una exigència de rigor tècnic en l'actuació, sinó també, un compromís de dedicació, lleialtat i recerca de l'excel·lència.

Aquesta exigència de qualitat requereix que tots els membres de l'Empresa rebin formació suficient en l'àmbit de les seves respectives atribucions, a l'objecte de que el client obtingui en tot moment una resposta vàlida i eficaç a les seves necessitats.

5.3. confidencialitat

L'Empresa assumeix el compromís de confidencialitat, de manera que, tota la informació que es rebi en forma verbal o escrita, inclosa l'electrònica, dels clients, empleats i proveïdors, és confidencial i s'hagi degudament protegida.

Aquest deure comprèn tots els assumptes dels que conegui personalment cada empleat en el seu àmbit d'actuació.

5.4. Respecte per la dignitat, la integritat de les persones i els drets humans

El comportament dels empleats de l'Empresa amb els clients, col·laboradors i tercers ha d'estar presidit pels principis de dignitat i respecte, conscients que representen la imatge pública de l'empresa.

Així mateix, l'empresa durà a terme la seva actuació i desenvoluparà les seves activitats amb absolut respecte a la Carta Internacional de Drets Humans.
Artícle 6. Principis Rectors
Els principis d'actuació de l'Empresa que aquest Codi pretén promoure i aprofundir, per tal d'assolir i mantenir els anteriors valors, són els següents:

6.1. Actuació lícita i principi de legalitat

En virtut del principi de responsabilitat cívica, l'Empresa considera el respecte a la legalitat i l'observació d'un elevat comportament ètic com uns objectius irrenunciables de la seva identitat. L'Empresa ha de complir amb la legalitat. Es assumeix el compromís de desenvolupar tota l'activitat d'acord amb la legislació en vigor en tots els seus àmbits d'actuació i en els quals desenvolupa la seva activitat.

En conseqüència, els empleats i col·laboradors de l'Empresa es regiran de conformitat amb la normativa aplicable, rebutjant qualsevol pràctica il·legal i adoptant el màxim esforç i compromís amb la legalitat corporativa.

6.2. Principi de no discriminació i igualtat d'oportunitats

L'Empresa té un total compromís amb la creació d'un entorn de treball on tots els empleats siguin tractats amb imparcialitat, respecte i dignitat, posant especial atenció en impulsar la igualtat d'oportunitats i el tracte a tots els empleats de manera justa i sense prejudicis, eliminant qualsevol tipus de discriminació, sigui quina sigui la causa o origen.

Per tant, l'Empresa ha de mantenir un entorn laboral i amb els clients respectuós amb la dignitat i amb la llibertat personal, sense tolerar cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, orientació sexual, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

6.3. Tolerància zero davant de l'assetjament

L'Empresa manifesta el seu absolut rebuig davant de qualsevol comportament o actitud que pugui ser qualificat com a assetjament moral o sexual o que, d'alguna manera, pugui atemptar contra la dignitat de les persones.
Artícle 7. Normes de Conducta
Quality Ferreteria Plus assumeix el compromís de desenvolupar tota la seva activitat d'acord amb la legislació en vigor en tots els seus àmbits d'actuació i en els quals desenvolupa la seva activitat.

Per això, els empleats i col·laboradors de l'Empresa han de regir-se en conformitat amb la normativa aplicable, rebutjant qualsevol pràctica il·legal i adoptant el màxim esforç i compromís, per evitar realitzar qualsevol actuació que, tot i respectant aquesta legalitat, pogués considerar reprovable o qüestionable des d'una perspectiva ètica o contrària als valors de l'empresa.

A continuació, s'enuncien les normes de conducta que tots els empleats i col·laboradors han de conèixer i assumir de forma general i, especialment, pel que fa al seu àmbit de responsabilitat.

7.1. Normes de conducta generals

• Els empleats de l'Empresa han de respectar i complir en tot moment els principis disposats en aquest Codi Ètic.

• La transparència i l'honradesa han de ser valors rectors en el compliment de les funcions dels empleats i col·laboradors de l'Empresa. Qualsevol actitud sospitosa de vulnerar aquests principis serà posada en coneixement de la persona responsable pel canal adequat, tal com ho indica el Pla de Compliment Normatiu.

• Els col·laboradors de l'Empresa s'han d'abstenir de beneficiar-se personalment d'oportunitats de negoci a través de la informació que hagi arribat al seu coneixement en el compliment de les seves funcions en l'Empresa.

7.2. Normes de conducta relatives a la prevenció de la corrupció

• L'Empresa manifesta el seu total compromís de lluita contra qualsevol forma de corrupció.

• Els empleats estan obligats a complir les normes recollides en el Pla de Compliment Normatiu relatives als regals, atencions, actes de cortesia empresarial, assistència i organització d'esdeveniments comercials i adquisició de localitats d'espectacles.

• Les donacions i patrocinis estaran permeses excepcionalment, només en aquells casos íntimament relacionats amb l'activitat empresarial i sempre que tinguin com a objectiu l'enfortiment de la marca i reputació de l'empresa. Així mateix, podran realitzar donacions quan aquestes tinguin un cap o justificació estrictament benèfic o altruista, per atendre casos de catàstrofes naturals o humanitàries.

• Queda estrictament prohibida la finançament, directament o indirecta, a Espanya oa l'estranger, de partits polítics.

7.3. Normes de conducta relatives als conflictes d'interessos

• En l'àmbit empresarial es donarà la situació de conflicte d'interès quan l'interès que ha de regir l'exercici professional, és a dir, l'interès de l'empresa, es contraposa o es pot veure compromès per un interès propi o personal, el que pot generar situacions en què el criteri i l'objectivitat dels empleats es pot veure afectat.

• Aquesta situació de conflicte d'interès es produirà no només en els casos d'existència d'un interès personal, sinó també quan l'interès es refereix a una Persona Vinculada a l'empleat, entenent per tal:

- Cònjuge, parella de fet o persona amb anàloga relació sentimental o d'afectivitat.

- Germans i germanes.

- Fills i filles.

- Néts i nétes.

- Pare i mare.

- Avis i àvies.

- Oncles i ties.

- Nebots i nebodes.

- Cosins i cosines.

- Persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica controlades directament o indirectament per l'empleat o per les Persones Vinculades.

• Si un empleat es troba davant d'una situació de conflicte d'interès ha de comunicar immediatament al seu responsable o superior jeràrquic i a Comitè Tècnic-Ètic.

7.4. Normes de conducta relatives a la integritat de la informació financera i a el compliment de la normativa fiscal i tributària.

• S'han de complir els controls financers establerts per l'empresa.

• La comptabilitat ha de complir amb els Principis de Comptabilitat generalment acceptats.

• Els impostos s'han de liquidar d'acord a les normatives fiscals vigents.

• Les transaccions diàries es registraran comptablement d'acord amb les normes comptables vigents.

• L'àrea comptable i fiscal conservarà tota la documentació de suport de les transaccions a l'arxiu corresponent, per dur a terme la seva tasca pel temps que estableixi formalment l'Empresa i, en tot cas, per sis anys.

• Es troba prohibit obstruir les tasques de comprovació i avaluació per part de l'Empresa auditora, si escau.

7.5. Normes de conducta relatives a la prevenció de l'blanqueig de capitals i del finançament de l'terrorisme

• L'Empresa manifesta el seu ferm compromís amb el compliment de totes les normes i disposicions, nacionals i internacionals, dictades per a la prevenció de l'blanqueig de capitals i del finançament de l'terrorisme.

• L'Empresa no establirà relacionals comercials, contractuals o de negoci amb persones, entitats, clients, proveïdors, organismes o autoritats que no compleixin amb les esmentades normatives o que no proporcionin informació o dades adequades en relació amb el compliment de les mateixes.

7.6. Normes de conducta relatives a la relació amb les administracions públiques

• Les persones que tinguin relació amb l'Administració pública seran designades pel seu responsable per actuar en nom de l'empresa.

• Les relacions amb el personal amb l'Administració Pública han de complir les lleis, el Codi Ètic i el Pla de Compliment Normatiu.

• Els acords de col·laboració i concessions amb l'Administració Pública han de perfeccionar-se per escrit.

• El personal de conservar la documentació intercanviada amb l'Administració Pública.

• Es prohibeix falsejar informació per afavorir o per perjudicar l'empresa.

• La proposta d'actuació deslleial per part de l'autoritat pública ha de ser rebutjada i comunicada al seu responsable directe.

• Tota la documentació remesa a Autoritats Públiques per tal d'obtenir finançament, fons, ajudes o subvencions ha de contenir informació absolutament real.

• Es prohibeix destinar fons a fins diferents per als que s'haguessin concedit.

• Es prohibeix fer pagaments en efectiu a personal de l'Administració Pública, llevat que els seus procediments no admetin una altra forma de pagament. En aquest cas, hi ha d'haver autorització expressa i un adequat suport documental.

• Es prohibeix la realització dels anomenats "pagaments de facilitació".

7.7. Normes de conducta relatives a la gestió de fluxos d'efectiu

• Està prohibit rebre pagaments en efectiu, llevat cobraments de clients de petit import.

• No es realitzaran pagaments en efectiu, llevat que no s'admeti una altra forma de pagament. En aquest cas, hi ha d'haver un adequat suport documental.

• S'ha d'identificar el domicili de la contrapart i l'entitat financera utilitzada.

7.8. Normes de conducta relatives a les transaccions comercials i facturació

• Regeixen els principis de claredat i transparència en les transaccions comercials.

• Els empleats i gestors han de vetllar perquè cap actuació pugui interpretar-se com engany a terceres persones.

• Està prohibit negociar en nom de l'Empresa contractes sense l'autorització corresponent de l'Òrgan d'Administració. Aquesta prohibició afecta de la mateixa manera a comercials externs i distribuïdors.

• Els contractes que continguin clàusules modificades diferents als models estàndard de contractació de l'Empresa han de ser revisades per l'Assessoria Jurídica.

• Un probable engany identificat per un empleat ha de ser posat en coneixement de l'Òrgan d'Administració.

• Es prohibeix l'alienació d'actius sense autorització expressa i els apoderaments corresponents per l'Òrgan d'Administració.

• S'hauran de complir els procediments establerts per l'empresa per evitar la doble facturació o la facturació fraudulenta.

7.9. Normes de conducta relatives a la informació pública i informació privilegiada

• Està prohibit facilitar dades o informació pròpia als mitjans de comunicació sense haver sotmès la documentació a l'Òrgan d'Administració.

• Es prohibeix difondre informació falsa o enganyosa a fi de manipular els preus de les accions, participacions socials, derivats o activitats subjacents.

• Cap empleat de l'Empresa pot utilitzar, per a si o per a un tercer, informació privilegiada a la qual hagi pogut tenir accés pel seu càrrec o exercici professional.

7.10. Normes de conducta relatives a l'ús de dades personals

• S'ha de respectar la intimitat personal i familiar de totes les persones, tant dels empleats de l'Empresa com la d'altres persones a les dades del qual tingui accés, actuant sempre d'acord amb la legislació vigent.

• Es prohibeix, excepte d'acord amb els casos previstos per llei, comunicar o difondre dades personals sense consentiment per part de l'interessat.

• El personal que permeti l'accés a dades personals haurà de respectar estrictament les normes i procediments establerts i la legislació vigent.

• Les autoritzacions per a la utilització de dades personals han de respondre a sol·licituds expresses, estar referides a dades concretes i tenir un temps de vigència determinat, i cal portar un registre de a quines dades pot accedir cada persona i per a quina finalitat pot fer-ho.

• És necessària la realització de cursos de formació específics relatius a l'acompliment de legislació sobre protecció de dades de caràcter personal per part de tot el personal que utilitzi dades personals.

7.11. Normes de conducta relatives a l'ús d'eines informàtiques

• Està prohibit fer ús sense autorització dels sistemes i documents informàtics de l'empresa, així com aquells que siguin titularitat de tercers als que els empleats de l'Empresa, per la tasca que realitzen, puguin accedir-hi.

• És obligatori el compliment de la normativa interna per al tractament de la informació digital i ús de mitjans informàtics i d'Internet, en el marc de el desenvolupament professional.

• L'ús d'eines i sistemes informàtics ha de tenir un objectiu estrictament professional.

7.12. Normes de conducta relatives a l'ús de propietat industrial o intel·lectual

• No està permès descarregar d'internet o instal·lar programes piratejats sense l'autorització expressa de l'empresa.

• Els empleats i col·laboradors de l'Empresa utilitzaran el material formatiu lliurat per la mateixa o posat a disposició.

• No s'utilitzaran, amb ànim de lucre, imatges, textos o dibuixos que estiguin protegits per propietat intel·lectual i respecte als quals l'Empresa no tingui els drets d'autor.

• Els empleats hauran d'utilitzar únicament el programari propi de l'empresa o aquell respecte de el qual tinguin autorització per haver-se adquirit llicències.

7.13. Normes de conducta relatives a l'ús d'informació de tercers

• Està prohibit incorporar a l'Empresa qualsevol tipus d'informació o documentació física o electrònica pertanyent a una altra empresa que s'hagi obtingut sense el consentiment de l'afectada.

• Està prohibit revelar, difondre i cedir informació de terceres empreses de la qual es tingui coneixement en virtut d'una determinada relació amb aquesta empresa. En cas de ser necessari per al desenvolupament d'un treball concret, la seva publicació haurà de ser sotmesa a el vistiplau de l'Òrgan d'Administració.

• No s'acceptarà en cap cas l'ús de la informació de terceres empreses que pogués ser considerada confidencial o secreta.

7.14. Normes de conducta relatives a la defensa de la competència

• L'Empresa manifesta el seu ferm compromís d'actuar en els mercats de manera lleial, de bona fe, respectant el principi de lliure competència.

• L'Empresa evitarà tot acte susceptible de ser qualificat com a competència deslleial i tota pràctica o conducta de caràcter col·lusori o que impliqui un abús de posició dominant.

7.15. Normes de conducta relatives a l'ordre urbanístic, del territori i de l'entorn

• És obligatori assumir i acatar els procediments establerts per garantir el compliment de la normativa urbanística.

• Tot el personal de l'Empresa té el deure de comunicar als seus directes responsables si hi ha situacions en què es infringeixi la normativa urbanística.

• L'Empresa es regeix pel principi de protecció de l'entorn i manifesta el seu ferm compromís de dur a terme les seves activitats en el marc de el desenvolupament sostenible, minimitzant els impactes mediambientals negatius i donant absoluta prioritat a les accions preventives enfront de les correctives. En aquest sentit, la manera de procedir de l'Empresa s'articularà sota els criteris de:

- Utilització racional i eficiència en l'ús dels recursos naturals.

- Impacte mediambiental mínim.

- Prevenció d'activitats nocives o contaminants.

- Protecció d'ecosistemes.

- Preservació dels patrimonis socioculturals, històrics, arqueològics i arquitectònics.

• Tota empresa subcontractada haurà adherir-se als compromisos de l'Empresa en matèria de sostenibilitat.

• Els proveïdors estan obligats a complir tots els requisits legals que li siguin d'aplicació, així com els derivats de el Sistema de Gestió Mediambiental, en cas que n'hi hagi un implantat

7.16. Tolerància zero amb alcohol, drogues i substàncies estupefaents

• Quality Ferreteria Plus manifesta el seu ferm compromís amb la salvaguarda de la salut pública i de la seguretat i integritat dels seus professionals. Per això, s'adopta una política de tolerància zero cap al consum, tinença, distribució i comercialització d'alcohol, drogues i altres substàncies estupefaents dins dels llocs de treball de l'Empresa.

• Així mateix, queda totalment prohibit incorporar-se a el lloc de treball sota els efectes de l'alcohol, drogues i qualsevol altra substància estupefaent.
Artícle 8. Comitè Tècnic-Ètic
Per tal de garantir el correcte seguiment i compliment de el Codi Ètic es crea el Comitè d'Ètica, presidit per l'administrador de la societat, qui pot delegar aquesta funció i comptar amb la col·laboració de membres independents especialistes amb el doble propòsit de certificar l'actuació de el Comitè i d'avaluar el compliment el Codi. En defecte de designació, assumirà les funcions de Comitè d'Ètica l'Òrgan d'Administració.

A el Comitè d'Ètica es poden efectuar consultes relatives a la interpretació d'aquest Codi Ètic i posar de manifest qualsevol incompliment o vulneració de les conductes prohibides en l'empresa, directament o mitjançant el Canal de Denúncies.

El Comitè d'Ètica de vetllar perquè no es prengui cap tipus de represàlia sobre aquelles persones que comuniquin, de bona fe, presumptes incompliments, garantint en tot moment:

• La confidencialitat en el tractament de les denúncies que es tramiten.

• L'anàlisi exhaustiva dels possibles incompliments de el Codi Ètic per assegurar la seva veracitat.

• El màxim respecte als drets fonamentals de totes les persones presumptament implicades en un possible incompliment, primordialment el dret al fet que aquestes puguin, sense cap tipus de coaccions, donar totes les explicacions que considerin pertinents en la defensa de la seva actuació.

• Les decisions de l'Comitè d'Ètica estaran degudament fonamentades.

• El Comitè d'Ètica disposa d'accés a la informació, documents i oficines de l'Empresa, administradors, directius i empleats de l'empresa, incloses les actes de l'Òrgan d'Administració, supervisió i control que fossin necessàries per a l'adequat exercici de les seves funcions. Referent a això, tots els empleats, directius i administradors han de prestar la col·laboració que els sigui requerida per a l'adequat exercici de les seves funcions.

Pel que fa a les competències, les principals funcions de Comitè d'Ètica són les següents:

• Consultives: resoldre les consultes d'interpretació dels principis i les pautes d'actuació contingudes en el Codi Ètic i assessorar sobre la forma d'actuar en determinades situacions.

• resolutives: analitzar i resoldre les denúncies per incompliment de l'Codi Ètic.

• Vigilància: vetllar pel compliment de el Codi Ètic i proposar l'actualització del seu contingut per ajustar-lo als canvis que es produeixin a l'empresa, el mercat, la societat i la legislació.

• Promotores: difondre i promocionar entre els empleats els valors i les normes d'actuació que s'estableixen en aquest Codi Ètic.
Artícle 9. Conseqüències de la Infracció del que preveu aquest Codi Ètic
Quality Ferreteria Plus adoptarà les mesures disciplinàries disposades en el Pla de Compliment Normatiu davant els empleats que incompleixin el Codi Ètic, és a dir, davant els vinculats a l'Empresa per una relació laboral. En el supòsit de tercers col·laboradors, l'empresa pot donar per extingides les relacions contractuals existents amb els mateixos per causa de la infracció, de conformitat amb la legalitat vigent en cada moment.
Artícle 10. Difusió i Comunicació
El contingut d'aquest Codi Ètic es comunicarà i difondrà a tots els empleats i col·laboradors de Quality Ferreteria Plus, els quals seran adequadament informats de la seva existència i obligatorietat de compliment i formarà part de la relació entre aquests i l'Empresa, a través dels corresponents contractes laborals, processos d'homologació de proveïdors i altres formes d'adhesió expressa, amb independència d'aquesta.

© “QFPLUS” Copyright Tots els Drets Reservats

“Quality Ferreteria Plus, SCCL”